Zorggarantie

Opgelet, deze zorggarantie geldt niet als aanmelding bij onze praktijk en kan enkel NA een consultatie met een van onze vroedvrouwen ingediend worden. Maak dus altijd eerst een afspraak bij ons, telefonisch of online.

Zorggarantie zwangerschap & kraamtijd

Zwanger of net bevallen? Proficiat! Een baby brengt heel wat veranderingen met zich mee; om ervoor te zorgen dat deze periode zo rustig mogelijk verloopt schakel je best een vroedvrouw in. De Leuvense Vroedvrouwerij is er voor al jullie vragen en bezorgdheden.

Samen proberen we de prenatale en postnatale periode zo rustig mogelijk te laten verlopen. Wij staan klaar voor jullie op ieder moment! Daarom werken wij via het principe van een zorggarantie.

Wat betekent dit?

  • Wanneer je zwanger bent volgen we jou nauwgezet op, steeds in samenwerking met je huisarts of gynaecoloog. Bij elke consultatie volgen we je lichamelijke veranderingen, evalueren we de groei en het welzijn van je kindje en sporen we eventuele complicaties vroegtijdig op (en verwijzen we je door indien nodig). Uiteraard is er ook alle ruimte om je vragen, zorgen of bedenkingen te bespreken.
  • Het eerste huisbezoek na de geboorte vindt plaats binnen de 24 uur na thuiskomst. Zo kunnen we je snel verder helpen bij vragen en twijfels.
  • Tot en met dag 5 na de geboorte komen wij dagelijks langs, nadien wat meer gespreid. Een consultatie rond de leeftijd van 10 dagen, 3 weken en 6 weken wordt door je vroedvrouw aangeboden.
  • Wij volgen jou en je kindje op tot 1 jaar na de geboorte. Vanaf de leeftijd van 6 weken zijn de afspraken op jullie vraag volgens behoefte. Je kan hiervoor op consultatie komen. Via onze activiteiten en moedergroepen heb je ook de gelegenheid om je vragen te stellen en geïnformeerd te worden.
  • Een vraag? Je kan je eigen vroedvrouw de eerste vijf dagen na de geboorte 24/7 telefonisch bereiken. Wanneer zij niet beschikbaar is in deze dagen, zal zij jou het nummer van een collega doorgeven. Je vroedvrouw maakt hierover afspraken wanneer je thuiskomt na de bevalling.
  • Dringend een kolf nodig? Wij beschikken over enkele kolftoestellen die je gratis kan uitlenen voor een periode van maximum 1 week (afhankelijk van de beschikbaarheid).

Hoeveel kost dit?

Vroedvrouwenzorg hoort betaalbaar te zijn en is dat ook. Wij zijn allen geconventioneerd. Wij rekenen de zorg af met je mutualiteit en jullie krijgen daarvan achteraf een overzicht.

Je persoonlijk aandeel voor onze zorgen bedraagt:

  • Een eenmalige kost van €30 bij de start van de begeleiding. Dit wordt aangerekend tijdens het eerste contact. Voor een volgende zwangerschap die bij ons wordt opgevolgd, vervalt deze kost.
  • Een eenmalige forfaitaire vergoeding van €50 voor 24/24u bereikbaarheid, 7/7 zorg, medische materialen, noodkolf en administratie. Dit forfait wordt aangerekend na het beëindigen van de zorg.
  • Een kilometervergoeding van €7, 9 of 11 per huisbezoek, afhankelijk van je woonplaats.

Wij willen alle gezinnen de mogelijkheid geven om bij ons opgevolgd te worden. Twijfel niet om de tarieven met ons te bespreken. 

Voor onze zorggarantie bij diagnose van arbeid, arbeid aan huis en/of begeleiding in het ziekenhuis, klik hier.

Geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door de Leuvense Vroedvrouwerij

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Doel verwerking

Met dit formulier wenst de Leuvense Vroedvrouwerij uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Leuvense Vroedvrouwerij. Annemie Paquay is als centraal contactpersoon bereikbaar via 0485-136618 en via annemie.paquay@gmail.com.

4. Rechten patiënte

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.